PROCÉS DE SELECCIÓ PER AL NOMBRAMENT PROVISIONAL PER MILLORA DE TREBALL DE DOS LLOCS D’ADMINISTRATIU.

-Anunci resultat de mèrits i final. pdf

-Anunci llista admesos. pdf

-Edicte de convocatòria. pdf

-Consulta de les bases. pdf

Requisits dels aspirants:

a) Ser funcionari de carrera de l’Ajuntament de Llaurí.
b) Pertànyer a un cos, agrupació professional funcionarial o escala diferent al del lloc a cobrir.
c) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent.