PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

Què és el PIC?

El PIC és el Punt d’Informació Cadastral, és un servici autoritzat a l’Ajuntament de Llaurí, pel Ministeri d’Economia i Hisenda, Gerència Regional del Cadastre de València, pel qual pot emetre certificats cadastrals, pel que respecta als immobles, que tinga ací a Llaurí, o bé a la resta d’Espanya, a excepció del País Basc i Navarra , de les propietats de qualsevol contribuent que ho sol•licite.

Com funciona el PIC?

Quan una persona necessite un certificat cadastral, no es necessari anar al Cadastre de Valencia, sinó que des del PIC es pot sol.licitar.

Cal presentar el D.N.I. o en cas d’actuar per mitjà de representant, cal aportar una autorització junt amb la copia del DNI de l’interessat i del representant. En cas contrari no es podrà sol•licitar el certificat cadastral desitjat.

Model d’autorització: http://www.catastro.meh.es/ayuda/modelo_autorizacionpic.pdf

Horari del PIC: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.