PROCÉS DE SELECCIÓ CONTRACTE PROGRAMA PLAÇA DE TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (TAG), I CREACIÓ DE BORSA D’OCUPACIÓ

25-6-2024. Anunci llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. pdf

Termini de presentació de sol.licituds:  10 dies comptats des del següent a la publicació de l’anunci-extracte de les bases i convocatòria al BOP. DEL 3 AL 14 DE JUNY DE 2024.

Consulta les bases i model d’instància . pdf

31-5-2024.Anunci de convocatòria: bop 31-5-2024. pdf.