Institucional

      1. Organigrama i funcions

              •Organigrama

               Grups Municipals

               Òrgans Col·legiats:

                   – El Ple

                   – La Comissió Informativa Permanent

                   – La Comissió de Comptes

                   – El Consell Agrari

      2.Agenda Institucional

      3. Actes i Acords Municipals

       4. Alts Càrrecs:

              Retribucions i indemnitzacions

       5. Esquema organitzatiu


TORNAR AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA