PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL AGENT DE POLICIA LOCAL

Per decret d’alcaldia 2021-142, de data 19/04/2021, s’han aprovat les bases i convocatòria que han de regir el procediment de selecció per a la formació d’una borsa de treball d’agents de Policia Local.

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dias naturals a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci BOP. (Data de publicació BOP: 4 de maig de 2021.)

Bases

Sol.licitud