PROCÉS DE SELECCIÓ BORSA DE TREBALL AGENT DE POLICIA LOCAL

Per decret d’alcaldia 2021-142, de data 19/04/2021, s’han aprovat les bases i convocatòria que han de regir el procediment de selecció per a la formació d’una borsa de treball d’agents de Policia Local. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dias naturals a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci BOP. (Data de publicació BOP: 4 de maig de 2021.)

23-9-21. Anunci constitució borsa de treball Agent de Policia Local.

21-09-21. Anunci resultat final procés de selecció.

13-09-21. Anunci resultat entrevista personal.

03-08-2021. Anunci corregit, data realització entrevistes.

23-07-2021. Anunci resultat baremació mèrits fase concurs.

15-07-2021. Finalitzada la prova de la fase d’oposició, el Tribunal procedirà a la baremació de la documentació,  acreditativa dels mèrits al·legats pels candidats que hauran d’haver sigut presentats dins del termini de presentació d’instàncies.

15-07-2021. Anunci resultat primer exercici. (test temari)

1-07-2021. Modificació plantilla correccions. Advertida errada en la resposta a la pregunta 51. Queda modificada, sent la resposta correcta la “d”.

30-6-2021. Test de temari.     //      Correccions.

22-6-2021. Llista definitiva admesos – exclosos i data de realització primer exercici (test temari).

7-6-2021 Llista provisional admesos i exclosos

4-5-2021 Bases

Sol.licitud