SUBVENCIÓ PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT PER AL SANEJAMENT D´AJUNTAMENTS AMB DIFICULTATS ECONOMICOFINANCERES

Per part de Presidència de la Generalitat s´ha dictat la resolució de 13 de novembre de 2.023, per  la qual es convoquen les subvencions destinades al sanejament dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb especials dificultats economico-financeres per a l´any 2.023.

L´objecte de la subvenció es l´assistència econòmica mitjançant la reducció de capital viu d´operacions de crèdit a llarg termini dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que travessen dificultats financeres, sempre que es tracte d´amortitzacions no ordinàries.

L´ajuntament, així mateix, ha d´estar adherit al compartiment Fons d´Ordenació regulat en el Reial Decret llei 17/2.014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitas locals i altres de caràcter econòmic, conforme amb les resolucions de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.

Les entitats beneficiàries també han d´estar al corrent en el compliment de l´obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que eixigeix l´article 99 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, així com estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i, així mateix, s´ha d´haver aprovat la liquidació del pressupost de l´exercici 2.022.

L´Ajuntament de Llaurí complix amb la totalitat de pressupostos regulats a la subvenció de referencia, per la qual cosa ha formalitzat l´adhesió a la convocatòria per segon any consecutiu.

L´import de la subvenció que es va obtindre en la convocatòria de l´any 2.022 és de 104.832,50 €.