PUBLICACIÓ PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Atés que l’Ordenança municipal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
El termini d’audiència serà el de deu dies hàbils durant els quals els destinataris podran fer les aportacions que consideren oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seues aportacions a través del següent correu electrònic: recaptacio@llauri.org

Consulta el text íntegre.pdf