PUBLICACIÓ PROJECTE DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA

Atés que l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en este municipi  és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

Consulta el text íntegre. pdf