PUBLICACIÓ PROJECTE DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA REGUL. DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS

Atés que l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb l’atorgament d’instruments d’intervenció administrativa ambiental en aquest municipi, és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats. (termini 10 dies des de la publicació).

Consultar text íntegre. pdf