PUBLICACIÓ PROJECTE D’ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L’ ESCOLARITZACIÓ, ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR

Atés que l’ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions per a l’escolarització, adquisició de llibres de text i transport escolar,   és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d’audiència serà el de deu dies hàbils durant els quals els destinataris podran fer les aportacions que consideren oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través del següent correu electrònic: llauri_sec@gva.es.

Consulta el text íntegre. pdf