PUBLICACIÓ PROJECTE D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL MUNICIPAL

Atés que el Reglament de règim interior de l’escola d’educació infantil municipal,   és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d’audiència serà el de deu dies hàbils durant els quals els destinataris podran fer les aportacions que consideren oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través del següent correu electrònic: llauri_sec@gva.es.

 

Consultar pdf