PUBLICACIÓ PROJECTE D’ ORDENANÇA REGULADORA DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER AL FOMENT DE LA NATALITAT.

Atès que l'Ordenança municipal reguladora de la  concessió d'ajudes per al foment de la natalitat és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el
text del projecte de l'ordenança al portal web municipal, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

El termini d'audiència serà el de deu dies hàbils durant els quals els destinataris podran fer les aportacions que consideren oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través del següent correu electrònic: llauri_imp@gva.es.

Consulta el text íntegre pdf