PUBLICACIÓ PROJECTE D’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Atés que l’ordenança municipal reguladora de la de la taxa per la prestació del servei de l’escola infantil municipal,   és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d’audiència serà el de deu dies hàbils durant els quals els destinataris podran fer les aportacions que consideren oportunes. Els destinataris podran fer arribar les seves aportacions a través del següent correu electrònic: llauri_sec@gva.es.

Consulta el text íntegre.pdf