PROCÈS DE SELECCIÓ FORMACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ D’OFICIS I ORDENANÇA.

Per decret d’Alcaldia 190/2020 de data 30/07/2020, s’han aprovat les bases i la convocatòria per al procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball temporal per als següents llocs de treball:

-Peó d’oficis múltiples.

-Ordenança municipal.

1. El termini de presentació d’instàncies serà des del dia 1 fins al 11 d’agost de 2020.

  • Consulta les bases pdf.
  • Instància. pdf

Rectificació error en base novena. pdf

2.1-9-2020. Anunci llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Termini  subsanacions del 2 al 4 de setembre de 2020. pdf

3.8-9-20. Anunci llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.pdf

4.9-9-2020. Anunci baremació mèrits. pdf