ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS.

LLAURI  2011

ORDENANÇA REGULADORA DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

El passat 28 de Desembre de 2006 entra en vigor la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu, relativa als Serveis en el Mercat Interior, amb l’objectiu fonamental de establir uns principis d’aplicació general per a la normativa reguladora de l’accés i l’exercici d’activitats de serveis dins de la Unió Europea amb la finalitat d’impulsar la millora de la regulació dels mateixos, suprimint traves injustificades o desproporcionades que encara es mantenen en una legislació en part obsoleta, i encaminada davant de tot a establir un entorn mes adequat que incentive la creació d’empreses i d’aquesta manera afavorir la productivitat, l’eficiència i la creació de llocs de treball dins del sector serveis.

Ates que, la Directiva Comunitària requereix una transposició i incorporació a l’ordenament jurídic a l’àmbit de l’Administració Local, en primer lloc, un estudi dels procediments administratius que regulen l’atorgament d’autoritzacions o llicencies a la fi de simplificar i donar agilitat als tràmits administratius, i en segon lloc, una modificació de les Ordenances que regulen les esmentades autoritzacions.

El anàlisis del procediment administratiu que es segueix davant l’Administració urbanística municipal en l’ordre a la concessió de llicencies, posa de manifest aspectes de la burocràcia administrativa que suposen demores i complicacions , no sempre necessàries,  que han ser superades en atenció al principi d’eficàcia que consagra l’article 103.1 de la Constitució Espanyola i al principi de celeritat expressat als articles 74 i 75 de la Llei 30/92, de 26 de Novembre de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú i en l’aplicació de la Directiva.

L’objecte de la present Ordenança es regular els requisits i condicions que permeten l’execució d’obres de mera reforma d’edificis , construccions i instal·lacions mitjançant una declaració responsable substitutiva de la tradicional llicencia d’obra menor. Tot aixó  en desenvolupament de la Disposició Addicional Desena i Onzena de la Llei Urbanística Valenciana , de mesures urgents per agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i la Creació de Llocs de Treball, en consonància amb l’article 71 bis de la Llei 30/92 de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 25/2009, de 22 de Desembre.

“Disposició Addicional Desena. Declaració responsable per a l’execució d’obres de reforma d’edificis, construccions i instal·lacions.”

1.- Mitjançant Ordenança Municipal els Ajuntaments regularan els requisits i condicions que permeten l’execució d’obres de mera reforma d’edificis, construccions i instal·lacions mitjançant declaració responsable, d’acord amb lo previst a l’article 71 bis de la Llei 30/92, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques  i del Procediment Administratiu Comú.

No podran ser objecte de declaració responsable i requeriran in tot cas llicencia municipal, les obres que suposen alteració estructural de l’edifici o modificació general de la façana, ni les que afecten a elements catalogats o en tràmit de catalogació.

2.- El promotor, una vegada efectuada sota la seva responsabilitat la declaració de que compleix tots els requisits exigibles per a executar les obres, i presentada aquesta davant l’Ajuntament junt amb tota la documentació exigida per l’Ordenança Municipal corresponent, quedarà habilitat per al inici immediat de les obres, sen se perjudici de les potestats municipals de comprovació i inspecció dels requisits habilita’ns per al exercici del dret i de l’adequació de lo executat al contingut de la declaració.

3.-La declaració responsable efectuada d’acord amb el terminis que preveu aquesta disposició i de conformitat amb l’Ordenança Municipal, sortirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la llicencia municipal.

“Disposició Addicional Onzena. Emissió d’informes per l’Administració de la Generalitat i les entitats locals.”

Tots els informes exigits per aquesta Llei que tinguen que ser evacuats per els òrgans de l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals, deuran de ser emesos en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud, amb l’excepció de que la normativa reguladora especifica establirà un altra cosa. Transcorri’t aquest termini, la manca d’emissió de l’informe no impedirà la continuació del procediment.

Article 71 bis. Llei 30/92.Declaració responsable i comunicació prèvia.

1.- Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per declaració responsable el document subscrit per l’interessat en el qual manifesta, sota la seva responsabilitat,  que compleix amb el requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat om per al seu exercici, que disposa de la documentació que així o acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent al esmentat  reconeixement o exercici.

Els requisits als que fa referència el paràgraf anterior deuran de estar recollits de manera expressa, clara i precisa a la corresponent declaració responsable.

2.- Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per comunicació prèvia el document mitjançant els interessats posen en coneixement de l’Administració Publica competent les seves dades identificatives i demes requisits exigibles per a l’exercici d’un dret o el inici d’una activitat, d’acord amb lo establert a l’article 70.1.

3.-Les declaracions responsables  i les comunicacions prèvies produiran els efectes que es determinen en cada cas per la legislació corresponent i permetran, amb caràcter general, el reconeixement i exercici d’un dret o be  el inici d’una activitat, des de el dia de la seva presentació, sen se perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tingen atribuïdes les Administracions Publiques.

No obstant lo expressat al paràgraf anterior, la comunicació podrà presentar-se dins d’un plac posterior al del inici de l’activitat, quan la legislació corresponent expressament així o contemple.

4.-La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dato, manifestació , document que s’acompanyés o incorpores a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà l’impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret u activitat afectada des de el moment en que es tinga constància dels fets, sen se perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen.

Així mateix, la resolució de l’Administració Publica que declara tals circumstancies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o al inici de l’activitat corresponent, així com l’impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte al llarg d’un termini de temps determinat, tot aixó d’acord amb els termes establerts a les normes sectorials d’aplicació.

5.-Les Administracions Publiques tindran de manera permanent publicats i actualitzats models de la declaració responsable i de comunicació prèvia, els quals es facilitaran de forma clara i inequívoca i que, en tot cas, podran ser presentats a distancia i per via electrònica.

Malgrat que la regulació d’aquesta qüestió suposa la modificació parcial de varis articles del Pla General d’Ordenació o al seu cas de les Normes Subsidiàries, que regulen l’atorgament de llicencies per a obres menors, s’opta per la sistemàtica d’establir una regulació unitària de la nova figura de la declaració responsable, deixant per a una fase posterior la modificació del Pla General que refondrà els articles i aspectes que es veuen afectats per aquesta nova regulació i que queden derogats per la present Ordenança.

En aquest sentit, cal tenir amb compte la Sentencia del Tribunal Suprem de data de 21 de Febrer de 1984, que defineix les obres menors com “ Obres de senzilla tècnica, poca entitat constructiva i econòmica, consistint normalment en xicotetes obres de simple reparació, decoració, ornamentació o tancament i que no precisen de projecte signat per professionals titulats ni de pressupostos elevats.”

S’entendrà que son obres menors les següents:

a)Pintura d’edificacions que no precisen de la col·locació d’andamis.

b)Reparació i substitució de paviments i alicatats.

c)Canvi o col·locació de falsos sostres d’escaiola.

d)Canvi de fusteria en forats de façana sense modificar aquestos.

e)Reparació i col·locació de baixants i canalons en façanes i baixants interiors que no precisen de la utilització d’andamis.

f)Col·locació i reparació de sòcols en façanes i a l’interior d’edificis.

g)Substitució i reparació de teules sen se modificació dels elements portants de la coberta.

h)Substitució de fusteria interior sense alteració dels forats.

i)Construcció de casetes per a la instal·lació dels controls dels regs automatitzats / a per guardar les eines de llaurar (casetes d’apers) , de superfície construïda, en qualsevol cas, no superior als 20 m2.

j)Construcció de piscines i balses, de lamina d’aigua no superior als 20m2 i de fondària no superior als 1,75metres.

k)Qualsevol altra obra de xicoteta entitat no especificada als articles anteriors i que no es deu de considerar amb la seua qualificació com a obra major.

La present Ordenança vol ressaltar la responsabilitat de l’interessat o promotor, en tot el que te a vore amb la veracitat de les informacions manifestades a la declaració responsable i de les conseqüències que poden suposar la seva inexactitud u falsedat.

ARTICLE 1.- Àmbit d’aplicació.

 1.1. La present Ordenança serà d’aplicació a l’execució a totes aquelles obres de mera reforma d’edificis, construccions o instal·lacions identificades com a obres menors a la població de Llauri i al seu terme municipal.

A)S’exceptuen del present procediment de Declaració Responsable les següents obres:

a)Les que suposen modificacions en façanes i cobertes que afecten a immobles catalogats o en procés de catalogació.

b)Les obres ubicades en sol no urbanitzable protegit, en les que deurà de tenir-se amb compte lo estipulat a la Llei 10/2004, de 9 de Desembre de Sol no Urbanitzable i les modificacions introduïdes per l’article 2 de la Llei 12/2010, de 21 de Juliol, de Mesures Urgents per Agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i la Creació de Llocs de Treball.

c)Les obres ubicades en edificis que es troben fora d’ordenació.

B)S’exclou temporal o transitòriament per a ser tramitades per la via de la Declaració Responsable , en tant no reunisquen els requisits corresponents, les actuacions que:

a)Afecten a alineacions definides per el planejament urbanístic o ser colindants a les mateixes, si en aquest últim cas no se compta amb la corresponent acta d’alineació. Una vegada obtinguda es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable si no concurreix cap circumstancia excloent.

b)Suposen l’ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o be, en les zones de servidumbre i protecció d’aquell, sen se comptar amb la corresponent autorització demanial per a la serva execució. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de la Declaració Responsable si no concurreix cap circumstancia excloent.

c)Aquelles que es troben subjectes a normatives sectorials i no compten amb les corresponents autoritzacions. Una vegada obtinguda, es podrà tramitar per la via de Declaració Responsable si no concorreix cap circumstancia excloent.

d)Aquelles que es troben incloses en sector de sol urbanitzable o unitats d’execució de Sol Urbà, pendents de desenvolupament urbanístic o tramitació. En aquestos àmbits deurà de aportar autorització de l’agent urbanitzador, en el cas d’existir, i el compromís d’enderrocar o erradicar l’actuació al venciment del plac o es cumpleixca la condició que s’estableix al autoritzar-la, amb renuncia a tota indemnització, que deurà de fer-se constar al Registre de la Propietat abans d’iniciar l’obra.

1.2.Aquelles obres susceptibles de fiscalització per el procediment de llicencia d’obra menor i que no es troben incloses a l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança, es seguiran tramitant de la forma estipulada procedimentalment segons les previsions del PGO o les NNSS.

Article 2.- Actuacions de l’interessat davant l’Administració municipal.

 2.1.En el suposat de que un ciutadà  sota la condició de promotor pretenga l’execució material d’obres incloses en l’àmbit descrit   a l’article 1 de la present Ordenança, amb caràcter previ al inici de les obres deurà presentar davant l’Ajuntament de Llauri per qualsevol dels mitjos admesos per la Llei de procediment administratiu, una Declaració Responsable, es ha dir, de que esta complint amb tots els requisits legals i reglamentaris exigibles per a executar l’obra, sota la seua responsabilitat i de conformitat amb el model que s’assenyala a l’Annex I.

La presentació d’aquest model, signat per l’interessat a totes les seus fulles i de la totalitat de la documentació annexa fixada a la present Ordenança, habilitarà a aquest per al inici immediat de l’obra des de el moment de la seua presentació.

L’omissió d’algun dels documents equivaldrà a la no presentació de la Declaració Responsable i en conseqüència, la no legitimació per al inici de l’execució material de les obres.

2.2.Aixi mateix serà requerida la documentació tècnica addicional a la Declaració a :

-Les obres que exigisquen el garantir les condicions de seguretat en l’execució de les mateixes.

-Les obres que precisen justificar el compliment de normativa al respecte de les condicions de disseny i qualitat de l’edificació de la vivenda,Codi Tècnic de l’Edificació i normativa urbanística.

2.3.La documentació tècnica annexa que el promotor deurà de presentar junt amb la declaració, haurà d’estar subscrita per Tècnic competent, d’acord amb els criteris definits per la Llei 38/1999, de 5 de Novembre, d’0rdenació i Edificació.

Article 3.- Regim Jurídic de la Declaració Responsable.

 3.1.La documentació acreditativa de que el promotor compleix amb els requisits establerts en la normativa urbanística i sectorial vigent (PGO,NNSS de Llauri, legislació urbanística, condicions de disseny i qualitat, Codi Tècnic de l’Edificació et.etc.) per tal de poder executar materialment l’obra identificada a la Declaració Responsable i que no figura enumerada al Annex II de la present Ordenança, serà de immediata aportació en elm plac màxim de 10 dies, des de que li siga requerida per l’Administració Municipal en el compliment de les seves facultats d’inspecció i control, sent la inspecció municipal facultativa.

3.2.Tambe es obligatori per al promotor, el respondre degudament en el termini de 10 dies a qualsevol requeriment municipal de aclaracions  sobre les característiques de l’obra per part del mateix promotor o per el que estigues realitzant l’execució material de l’obra.

La manca d’atenció al requeriment municipal el l’esmenta’t termini màxim produirà al efecte que, les obres no compten amb la cobertura d’una declaració , que havent suscitat dubtes per part de l’administració, no ha segut aclarit degudament per l’interessat.

3.3.L’incompliment en l’execució material de l’obra de qualsevol precepte legal, be sigues de caire urbanístic o  d’altres sectors, detectat per els serveis municipals i notificat al promotor a al que estigues executant materialment l’obra, suposarà la paralització immediata de l’obra  i al seu cas, la restitució de la cosa al seu estat originari, assumint per tant el promotor el cost de la possible demolició o retroacció de les actuacions, a mes de suposar la imposició  de les corresponents sancions prèvia instrucció del corresponent expedient.

Consideracions  que son extensives a la circumstancia de que se constate l’existència d’una inexactitud , falsedat u omissió de caràcter essencial, en qualsevol dato, manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la Declaració Responsable. Tot aixó sense  perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les que es dóna lloc.

3.4.El promotor de l’obra que realitza la Declaració Responsable queda obligat al compliment en l’execució material de l’obra en el plac expressament recollit a la Declaració i comunicar expressament a l’Administració la finalització de les mateixes, no s’entendran emparades per la Declaració aquelles que es realitzen fora de plac.

El plac màxim de les obres en ningun cas superarà el 6 mesos des de la presentació de la Declaració Responsable.

3.5.En el cas de per part dels serveis municipals es dona trasllat al promotor o al que estigues executant materialment l’obra de l’informe tècnic municipal al que s’aprecia que concorreix la circumstancia, inexactitud u omissió, de caràcter essencial a qualsevol dato, manifestació o document, o en la que se haves detectat que l’obra  que l’obra que es pretén realitzar no esta inclosa dins  del suposats de Declaració Responsable o incompleix per qualsevol altra causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o s’observa la manca d’autorització o  concessió sectorial pertinent, es procedirà per part del promotor de l’obra o de qualsevol altre subjecte intervinent en la mateixa   a l’immediata paralització de l’obra.

L’apercebiment municipal en aquest sentit, des de el moment de la notificació, suposa la carència de títol habilitant per a la realització de les obres , així com per a l’ocupació del domini públic municipal.

3.6.Tan sols estar legitimat per a presentar la Declaració Responsable el subjecte que assumeix la condició de promotor de la mateixa.

No serà admissible  ni sortirà cap efecte la Declaració Responsable subscrita per el contractista amb l’excepció que en el mateix es dona la circumstancia de promotor de l’obra.

3.7.La Declaració Responsable no implicarà l’autorització per a l’ocupació de la via publica ni demes autoritzacions administratives.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

 Queden derogades totes aquelles previsions normatives municipals de caràcter procedimental que contradiuen les previsions de la present Ordenança i en especial aquelles contemplades a les normes urbanístiques del PGO i de les NNSS, reguladores del tràmit d’atorgament de llicencies d’obres menors que resulten incompatibles amb la mateixa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

 Aquells procediments d’atorgament de llicencies d’obres menors encetats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, podran reconduir-se voluntàriament a les previsions procedimentals de la present Ordenança fins al moment del seu atorgament.

En cas contrari , es continuaran tramitant conforme a les previsions procedimentals vigents al moment de la sol·licitud.

DISPOSICIÓ FINAL.

 La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Llauri a 16 de Desembre de 2011

L’ALCALDE PRESIDENT- Juan Carlos Ribes Ciscar

                                             ANNEX  I

 Model de Declaració Responsable.

  Dº/Dª……………………………………………………. en nom i representació de…………………………………………….. amb DNI/CIF……………………….. i domicili ………………………………………………. telèfon…………………… fax………………………….. correu electrònic………………………………….. davant l’Ajuntament de Llauri

DECLARA :

 PRIMER.-

Que sol·licita amb la condició de promotor, l’execució material de la següent obra:

Descripció global i dels elements mes significatius:

Superfície:

Pressupost:

Ubicació: Referència cadastral de l’immoble on s’executen les obres:

Termini d’execució a comptar des de la presentació de la present declaració:

Contractista:

SEGON:

Que manifesta, sota la meua exclusiva responsabilitat, que les obres expressades a la present declaració son obres de mera reforma d’edificis, construccions i instal·lacions, dins de les descrites a l’article 1 de l’Ordenança Reguladora de la Declaració Responsable per a l’execució d’obres menors.

TERCER.-

Que soc complidor de tots els requisits establerts a la normativa urbanística i sectorial vigent ( Planejament Urbanístic de Llauri, NNSS, legislació urbanística, condicions de qualitat i disseny dels edificis de vivendes, Codi Tècnic de l’Edificació etc.etc.), per ta de poder executar materialment l’obra identificada al present document, i que dispose de la documentació que així ho acredita, la qual aportaré de forma immediata en el cas de ser requerida per l’Administració municipal en funcions de les seues funcions d’inspecció i control.

QUART.-

Manifeste així mateix que soc coneixedor de que el incompliment en l’execució material de l’obra de qualsevol precepte legal, be sigues de caire urbanístic o d’altres sectors, provocarà la paralització immediata de l’execució de l’obra i en el cas , de que estigues finalitzada, que el dit incompliment  portarà també com a efecte  la necessitat de procedir a la restitució al meu càrrec de les coses al seu estat originari, assumint en conseqüència el cost de la possible demolició o retroacció de les actuacions en el cas que fora procedent, a mes de suposar la imposició de les corresponents sancions prèvia la instrucció del corresponent expedient.

Consideracions que son extensives a la circumstancia de que se constate l’existència d’una inexactitud , falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dels datos facilitats , documents que s’acompanyen o que s’incorporés a la Declaració Responsable amb posterioritat. I tot aixó sen se perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives corresponents.

CINQUE.-

Assumint així mateix , l’obligació de respondre degudament en el termini màxim de 10 dies, qualsevol requeriment d’aclariment sobre les característiques de l’obra que demanes l’Ajuntament. La manca d’atenció al requeriment municipal en el termini màxim previst, produirà com a efecte que les obres no compten amb la cobertura d’una declaració responsable, havent-se suscitat dubtes per part de l’administració, i no haver segut aclarit degudament per la meua part, procedint en conseqüència a paralitzar l’obra que estic executant.

SISÈ.-

En el cas de que per part dels serveis tècnics municipals se me done trasllat de l’informe tècnic municipal en el que s’aprecia l’existència  d’una inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dato, manifestació u document per mim aportat o be que, haves detectat que l’obra que estic executant nom esta dins dels suposats de Declaració Responsable o incompleix per qualsevol altra causa les normatives vigents, procediré a l’immediata paralització de l’obra.

Assumint que l’apercebiment municipal en aquest sentit, des de el moment de la notificació, suposa la carència de títol habilitant  per a la realització de les obres, així com per a l’ocupació del domini public.

SETE.-

Així mateix, tinc l’obligació de complir en l’execució material de les obres en el termini expressament recollit en la present declaració, i de comunicar expressament a l’Administració municipal la finalització de les mateixes, no entenent-se emparades per la present declaració aquelles que es realitzen fora del termini establert.

El que manifesta i declara als efectes indicats al present document.

En Llauri  a           de                 de  201..

 

Signat. El Promotor de l’obra

 

Dº/Dª……………………………………..

 

ANNEX II

 Documentació annexa a la Declaració Responsable.

 A.- En tot cas:

1.- Acreditació del pagament de la taxa/impost corresponent, segons l’Ordenança Fiscal.

2.-Plànol de l’emplaçament de les obres.

3.-Memòria descriptiva de les obres a realitzar, acompanyat d’un croquis de l’estat actual i el reformat.

4.-Pressupost de l’obra.

5.-Copia de l’autorització de l’Administració sectorial que es puga vore afectada per l’obra, en el seu cas, segons l’article 1.B.d d’aquesta Ordenança.

B.- En el cas d’obres que  requereixen documentació tècnica.

1.-Identificació del contractista, si fos diferent al promotor.

2.-Pressupost subscrit per el contractista, si fos diferent al promotor.

3.- Autorització demanial al seu cas.

4.- Acta d’alineació i rasants en el seu cas.

5 Memòria descriptiva de les obres a realitzar, amb la justificació del compliment de la normativa aplicable i vigent.

6.- Plànols descriptius de les obres que es pretenen.

DILIGÈNCIA FENT CONSTAR que aquesta ordenança fou publicada provisionalmente al BOP núm. 307 de 27/12/2011 i definitivament en el Butlletí Oficial de la Provincia número 70 de 22/3/2012.