OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2022.

Mitjançant decret d´Alcaldia nº 414, de data 9 de maig de 2.022, s´ha aprovat l´oferta d´ocupació pública de l´Ajuntament de Llaurí per a l´exercici  2.022.

Edicte aprovació Oferta d’Ocupació Pública. BOP nº 94, 18-5-2022.

Mitjançant decret d’Alcaldia nº 840, de data 11 d’octubre de 2.022, s’ha aprovat la correcció d’errades de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Llaurí per a l’exercici 2.022.

Edicte correcció errades Oferta d’Ocupació Pública. BOP nº 204, 24-10-2022