MESURES TRIBUTÀRIES EXTRAORDINÀRIES MOTIVADES PER LA CRISI DEL COVID-19

L’Ajuntament informa de l’adopció d’una serie de mesures extraordinàries que van a adoptar-se respecte del tributs municipals, davant la declaració d’alarma a causa del COVID-19.

-Es canvia el període de pagament voluntari dels tributs de l’exercici 2020, del 15 de maig al 31 de juliol i el cobrament dels domiciliats el 6/7/20 per a:

La  taxa de recollida de residus sòlids, la taxa de guals permanents i l’Impost de Béns Immobles.

-Els ciutadans que tinguen fraccionat el deute tributari, les quotes mensuals queden ajornades mentre dure l’estat d’alarma.