ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT/A

L’Ajuntament ha iniciat l’expedient d’elecció de Jutge de pau substitut/a.

El període de presentació de sol.licituds será de l’1 al 26 d’agost.

Lloc de presentació: Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Llauri. c. La Font 2.

Requisits: No estar incursos en les causes d’incomptatibilitat o incapacitat previstes per al desenvolupament de funcions judicials. (ART. 389 a 397 Llei Orgànica del Poder Judicial).