EDICTE PUBLICACIÓ DE SOTMETIMENT A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA

L’ Ajuntament de Llaurí té la necessitat d’aprovar la modificació de  l’ordenança reguladora de l’impost sobre l’Increment del valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans, es procedeix a realitzar una consulta pública prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal per un període de 20 dies, següents a la publicació del present edicte a la web municipal.

Consulta l’edicte en aquest enllaç. pdf