EDICTE PUBLICACIÓ PROJECTE MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Atés que l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’escola infantil municipal municipal de Llaurí  és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d’audiència serà de deu dies hàbils previst per l’article 82 de la 39/2015, d’1 d’octubre,  durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que consideren oportunes.

Els destinataris podran fer arribar les seues aportacions a través de la següent bústia de correu electrònic: recaptacio@llauri.org.

Consultar projecte Ordenança. pdf