EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE LLAURI SOBRE ELECCIÓ DE SECRETARI/A DEL JUTJAT DE PAU.

L’Ajuntament informa que s’ha obert el termini per presentar instàncies per a l’elecció de  secretari/à de jutjat de pau.

Totes aquelles persones que estiguen interessades i reunisquen els requisits establerts per a l’ingrés en la carrera judicial i no estiguen incurses en les causes d’incompatibilitat o incapacitat previstes legamente podran presentar una sol · licitud per registre d’entrada de l’Ajuntament des del dia 26 de gener fins al dia 23 de febrer.

EDICTE PUBLICACIO BOP