BASES DEL “PLA RESISTIR” PER A LLAURÍ.

Informació sobre el ‘Pla Resistir’:

✅ L’Ajuntament de Llaurí, publicita el Pla Resistir, a través del qual les empreses i autònoms del nostre poble,  rebran  ajudes financiades a través de fons aportats per Generalitat, la Diputació de València i el propi Ajuntament.

✅ Les ajudes les gestionarà l’Ajuntament de Llaurí.

✅ Aquestes ajudes es regulen en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

✅ Per a sol·licitar l’ajuda s’haurà d’emplenar el formulari normalitzat i aportar tota la documentació que es demana en les bases d’aquestes ajudes.

 

Destinataris:

Dirigit a persones o entitats que complisquen els següents requisits:

– Persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

– Que figuren d’alta en la matrícula municipal de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) d’aquest municipi.

– Que figuren en el llistat d’exempts del (IAE) d’aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents  sempre que figuren d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors.

– Que es troben en funcionament en data 31-01-2021.

Quantia per persona beneficiària:

– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

– Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació:

– De l’11 de febrer al 24 de febrer de 2021.

__________________________

-Anunci de la convocatòria. pdf

-Aprobació de Bases i model de sol.licitud. pdf