ANUNCI PUBLICACIÓ APROVACIÓ PLA ANTIFRAU

El Ple de l´Ajuntament de Llaurí, en sessió ordinària de data 2 de març de 2.023, per unanimitat de vots, va acordar, l’aprovació del pla de mesures antifrau.

El que es fa públic per tal que en un període de 30 dies hàbils des de la publicació al BOP, es puguen presentar al.legacions pels interessats.

Consulta l’anunci del BOP núm. 51 de data 14-03-2023. pdf

Consulta el PLA ANTIFRAU. pdf