Anunci de l’ Ajuntament de Llaurí sobre l´aprovació inicial del Pla de Responsabilitat Social del municipi.

ANUNCI

Aprovat inicialment el Pla de Responsabilitat Social del municipi de Llaurí, per acord de ple de data 7 de març de 2.024, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, es sotmet a informació pública pel termini mínim de trenta dies, a comptar des de l´endemà a la inserció d´aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s´estimen oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al.legacions que s´estimen pertinents. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica https://www.llauri.org/.

En el cas de no presentar-se reclamacions en l´esmentat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació del pla.

Data de publicació BOP 25-03-2024.

Consulta el Pla de Responsabilitat Social. pdf