ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

El Ple de l’Ajuntament de Llaurí en sessió plenaria de data 2/3/2023 va acordar l’aprovació inicial i, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.
Es sotmet a informació pública durant 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació al BOP, per què els interessats puguen examinar l’expedient i presentar, en el seu cas, les reclamacions i/o suggeriments que consideren oportunes.

Consulta la publicació al BOP núm. 51 de data 14-03-2023. pdf