ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA APROBACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER CONCURRÈNCIA A LES PROVES SELECTIVES DE PERSONAL AL SERVICI DE L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ.

El Ple de l’Ajuntament de Llaurí en sessió ordinària celebrada amb data 7/03/2024 va acordar l’aprovació inicial i, amb caràcter definitiu, si durant el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions, de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives de personal al servici de l’Ajuntament de Llaurí.

Se sotmet a informació pública durant 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació al BOP, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar, si és el cas, les reclamacions i/o suggeriments que consideren oportunes.

Consulta la publicació al BOP nº. 60  de data 26-03-2024 pdf.