AJUDA XEC NADÓ 2023

Amb l’objectiu de fomentar la natalitat i reforçar la família com estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, l’Ajuntament de Llaurí un any més, dona suport a les unitats familiars del municipi  amb una ajuda de 1000€ per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla.

L’ajuda  és per les famílies amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023. Per poder accedir a la subvenció és necessari trobar-se al corrent de les obligacions  fiscals municipals amb l’Ajuntament de Llaurí, així com amb les obligacions tributàries i la Seguretat Social.

Els progenitors hauran d’estar empadronats en el municipi de Llaurí i tindre la residència efectiva a Llaurí, almenys un d’ells amb una antiguitat ininterrompuda de 12 mesos en el moment del naixement o a l’inici de la convivència en el cas d’adopció.

Per poder ser beneficiari de l’ajuda cal reunir els requisits establerts a les bases.

El termini de presentació de sol.licituds és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2023.

Consultar bases

Model de sol.licitud