EDICTE PUBLICACIÓ PROJECTE MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

Atés que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles  és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte de l’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

El termini d’audiència serà de deu dies hàbils previst per l’article 82 de la 39/2015, d’1 d’octubre,  durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que consideren oportunes.

Els destinataris podran fer arribar les seues aportacions a través de la següent bústia de correu electrònic: recaptacio@llauri.org.

Consultar projecte Ordenança. pdf