ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.

 ARTICLE 1.- FONAMENTS LEGALS.

Aquest Ajuntament de conformitat amb lo regulat al article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril Llei Reguladora de les Bases de Regim Local i d’acord amb el que es preveu a l’article 20.4,O, de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, que es regularan mitjançant la present Ordenança, redactada conforme al que disposa l’article 16 de la Llei 39/1988, abans citada.

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:

 1. a) L’ús de les piscines municipals, poliesportiu i altres instal·lacions de titularitat municipal.

 ARTICLE 3.- MERITACIÓ.

L’obligació de contribuir naix des de la utilització s’inicia mitjançant l’entrada al recinte i utilització de les instal·lacions previ pagament de la taxa o preu públic.

 ARTICLE 4.- SUBJECTES PASSIUS.

Queden obligats al pagament, totes les persones usuàries de les instal·lacions.

 ARTICLE 5.- BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE.

Es prendrà com a base de la present taxa, el nombre de persones que efectuen l’entrada a les instal·lacions, així com l’ús de les mateixes.

 ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTARIA.

Les tarifes a aplicar seran les següents:

 Epígraf primer. Per entrada de personal a les piscines.

Tota persona per accedir a les piscines municipals deurà de pagar qualsevol tipus d’entrada, ates que, no existeix la figura d’acompanyant ni tampoc la figura d’acompanyant de menors.

 1. De persones majors de 14 anys residents al municipi 2 €.
 2. De persones fins a 14 anys residents al municipi 1 €.
 3. De persones majors de 14 anys no residents al municipi 4 €.
 4. De persones fins a 14 anys no residents al municipi 3 €.
 5. Els menors de 5 anys tindran l’entrada gratuïta.

 Epígraf segon. Podran concedir-se abonaments per a la utilització de la temporada de piscina del 1 de Juliol fins al 31 d’Agost, d’acord amb les següents tarifes:

– ABONAMENTS PER A RESIDENTS AL MUNICIPI:

 1. Abonament individual temporada d’estiu, per a majors de 14 anys: 20€
 2. Abonament individual temporada d’estiu, per a menors de 14 anys: 15€
 3. Abonament familiar temporada d’estiu, que comprendrà la parella i fills fins a 14 anys. 60 €.
 4. Abonament individual mensual per a majors de 14 anys: 12 €
 5. Abonament individual mensual per a menors de 14 anys: 10 €

– ABONAMENTS PER A NO RESIDENTS AL MUNICIPI:

 1. Abonament individual temporada d’estiu per a majors de 14 anys: 40€
 2. Abonament individual temporada d’estiu per a menors de 14 anys: 35
 3. Abonament familiar temporada d’estiu que comprendrà la parella i fills fins a 14 anys : 80 €
 4. Abonament individual mensual per a majors de 14 anys: 20€
 5. Abonament individual mensual per a menors de 14 anys: 15€
 6. Abonament familiar mensual que comprendrà la parella i fills fins a 14 anys : 40

La taxa es pagarà al moment de l’entrada a les instal·lacions, excepte els abonaments que seran tramitats a les oficines de les instal.lacions del poliesportiu municipal.

Epígraf tercer.- Per la utilització mitjançant el lloguer de les instal·lacions del poliesportiu municipal.

 Instal·laió Poliesportiu Preu per persona Suplement il·luminació artificial per persona
Pista Tenis (preu per persona) 2 €/hora 1 €/hora
Pista Pàdel (preu per persona) 2 €/hora 1 €/hora
Frontó (preu per persona) 2 €/hora 0,50 €/hora
Frontó (equips federats) 1 € /hora 1 €/hora
Futbol 7 2 €/hora 0,50 €/hora
Futbol 7 (equips lliga local) 2 €/hora 0,50 €/hora
Futbol Sala

Futbol Sala (lliga local)

2 €/hora

1 €/hora

0,50 €/hora

0,50 €/hora

Petanca Gratuita

 

Alquiler d’entrenadors : 10€/hora.

Epígraf quart.- Per a la utilització de les pistes de les instal.lacions esportives, en el cas de campionats, competicions u altres esdeveniments de forma col·lectiva, s’aplicaran les següents tarifes.

Competicions organitzades per l’Ajuntament, de 24 hores de futbol 7, o similars a la pista de gespa artificial, per cada equip inscrit. 100 €
Competicions organitzades per l’Ajuntament de 24 hores de futbet, o similars, per cada equip inscrit. 75 €
Competicions organitzades per l’Ajuntament en pistes com la de tenis, pádel o frontó, per día. 80 €
Per el lloguer del camp de gespa artificial per organitzar competicions, per 1 dia. 500 €
Pel lloguer de les pistes de fútbol sala, amb el fi d’organitzar esdeveniments u competicions esportives, per 1 dia. 300 €

 

Pel lloguer de la pista de frontó amb el fi d’organitzar qualsevol tipo de competició o esdeveniment esportiu per un día. 80€
Pel lloguer de la pista de pádel amb el fi d’organitzar qualsevol tipo de competició o esdeveniment esportiu per un día. 80€
Pel lloguer de la pista de tenis amb el fi d’organitzar qualsevol tipo de competició o esdeveniment esportiu per un día. 80€

 

PISTA  MENSUAL TRIMESTRAL  ANUAL
TENIS 15 € 30 € 80 €
PÁDEL 20 € 50 € 100 €
FÚTBOL 7 30 € 60 € 120 €
FÚTBOL SALA 25 € 50 € 120 €
FRONTÓ 15 € 30 € 80 €
COMPLET 40 € 90 € 150 €

Epígraf 5.- Per l’ utilització de les instal·lacions del poliesportiu municipal amb els abonaments corresponents:

Els abonaments serán individuals, i es podrán utilizar durant tots els dies que l’instal.lació estiga oberta, amb un màxim d’una hora al dia.

Els abonaments es podrán solicitar al mateix poliesportiu.

Epígraf 6.  Bonificacions

S’aplicarà un percentatge de bonificació en les tarifes per l’us de les pistes (sense incloure el suplement de llum), de conformitat amb el contracte de gestió vigent en cada anualitat.

ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL.

Tindran la consideració d’abonats de la piscina, els que ho sol·liciten a l’Ajuntament mitjançant instancia adreçada a l’Alcaldia, fent constar edat i domicili.

La qualitat d’abonat que serà atorgada per l’Alcaldia, una vegada comprovat que la sol·licitud reuneixi totes les condicions exigides.

A efectes de verificació de les dades de l’instancia, serà necessària l’exhibició del Llibre de Família i comprovació de la preceptiva inclusió al Padró d’Habitants, en el cas de que el domicili indicat siga el del municipi de Llauri.

Els abonats hauran de satisfer les quotes, dins de les primeres cinc dies en que els siga notificada la seva condició d’abonats per tal de formalitzar tal condició.

 ARTICLE 7.1. NORMES DE GESTIÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

La utilització de les instal·lacions i la prestació dels serveis, queden subjectes a previ pagament del preu corresponent en la forma en que quedes establerta.

La utilització de les instal·lacions esportives, es deuran d’encomanar mitjançant la reserva de les mateixes al poliesportiu o al telèfon del poliesportiu,  amb un termini màxim de antelació de 48 hores.

Aquelles reserves fetes i no utilitzades per l’usuari, en el cas de no ser anul·lades dos hores abans, seran penalitzades amb el 50% del import de la reserva.

HORARI.- Les instal·lacions esportives romandran obertes,  de dilluns a dissabte de 17:00 a 22:00 hores, i diumente de 10:00 a 14:00h. depenent si haguera algún tipus d’esdeveniment o pista llogada.

Aquestos horaris podrán ser modificats per diverses circumstancies i necessitats, sent els canvis comunicats amb la suficient antelació als usuaris.

 ARTICLE 8.- EXEMPCIONS I ALTRES BENEFICIS LEGALMENT APLICABLES.

De conformitat al que es disposa l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, no es reconeix cap benefici tributari, excepte els que siguen conseqüència dels que estableixen els Acords i Tractats Internacionals o vigents previstos en normes amb rang de Llei.

 ARTICLE 9.- PUBLICITAT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

La publicitat en els recintes del Poliesportiu i a les Piscines Municipals, queda regulada per la norma general al seu contingut i per aquesta Ordenança Municipal, en el que fa referència a mesures dels anuncis i la taxa a pagar per els mateixos, tant a l’interior del recinte com a l’exterior del mateix.

 1. a) Tot anunci, deurà de ser visat per l’Ajuntament abans de la seva col·locació.
 2. b) La instal·lació de l’anunci al recinte esportiu triat, tant si es tracta de pintura o pancarta, serà per complet a càrrec de l’anunciant.
 3. c) La taxa a pagar serà satisfeta per l’anunciant abans de la col·locació de la, publicitat.
Publicitat estàtica Trimestre Semestre Any
Cartell de 3x2m. 150 € 250 € 400 €
Cartell de 4,8×0,8m. 100 € 175 € 300 €
Pancarta 50€ x ml. 20 € 40 € 60 €

 

ARTICLE 10.- INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTARIES.

En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributaries i sancions, a mes del que preveu aquesta Ordenança, s’estarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributaria i la resta de normativa aplicable.

 DISPOSICIÓ FINAL.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, deixant sense efecte qualsevol regulació anterior i continuant amb la seva vigència fins que s’acordés la seva modificació o derogació.

Llauri a 28 d’octubre de 2016.