ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA  DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

ARTICLE 1r. FONAMENT I NATURALESA JURÍDICA

En ús de les facultats concedides en l’article 106 de la Llei 7/1985, en els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de Llauri estableix la taxa per prestació del servei d’arreplega domiciliària de residus sòlids urbans, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

ARTICLE 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recepció obligatòria d’arreplega domiciliària de residus sòlids urbans a habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

Es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i desaprofitaments d’alimentació i detritus procedents de la neteja normal de locals i habitatges, excloent-se de tal concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d’obres, detritus humans, matèria i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels quals o abocament exigisca l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

ARTICLE 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

 1. L’obligació de contribuir naix amb la prestació del servei, que en tenir la condició general i obligatòria, s’entendrà utilitzat per tots els subjectes passius, que després s’especifiquen.
 2. Als efectes anteriors, s’entén que hi ha prestació del servei quan l’immoble subjecte a gravamen distes menys de 300 m d’algun dels punts d’arreplega establits a aquest efecte o recipients normalitzats situats en les zones de passada dels vehicles d’arreplega d’escombraries. Esta distància de 300m no serà aplicable als immobles ubicats fora del casc urbà.

No podran quedar exempts d’aquesta taxa aquells que per conveniència pròpia no vulgues utilitzar aquest servei d’arreplega d’escombraries.

 1. Es consideraran locals subjectes a aquesta taxa:
 2. a) Les edificacions denominades “dúplex” tributaran com un sol local sempre que tinga la condició d’ús d’habitatge unifamiliar independentment que qualsevol de les dues parts (planta baixa i pis) tingues accessos distints des del carrer.

A aquests efectes, es considerarà com a dúplex aquell habitatge unifamiliar la distribució orgànica interior del qual està en diferents altures i que, si existirà una separació física, cap de les parts restants podria ser utilitzada com a habitatge ja que les funcions d’habitatge estan repartides entre els diferents nivells.

 1. b) Es consideren locals separats i independents:
 2. b.1) Els locals situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguen portes diferents per al seu ús i es troben dividits en qualsevol forma perceptible encara que per al propietari es comuniquen interiorment.
 3. b.2) Els departaments o seccions d’un local, amb comunicació interior o sense, quan s’hi exercisquen activitats diferents.
 4. c) A l’efecte d’aplicació d’aquesta taxa, els locals en què s’exercisquen conjuntament diversos usos o activitats i sota la mateixa titularitat, tributaran per l’activitat que corresponga la quota més alta. En cas d’exercir-se en locals diferents segons l’establit en aquest article apartats 3.b), es tributarà per cadascun d’aquests.
 5. Es declaren no subjectes els locals destinats a garatges i trasters.

ARTICLE 4t. ELS SUBJECTES PASSIUS

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que, a títol de propietat, arrendament o qualsevol altre, usen, disposen, ocupen o gaudisquen dels habitatges, establiments o locals emplaçats en els carrers o llocs on es preste el servei públic d’arreplega domiciliària de residus sòlids urbans per al seu posterior transport, tractament i eliminació.

Tindran en tot cas la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, i en tal concepte vindran obligats al pagament de la taxa, els propietaris o comunitat de propietaris dels immobles beneficiaris per la prestació del servei, sense perjudici del seu dret a repercutir l’import de les quotes sobre els respectius beneficiaris.

ARTICLE 5é. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària és una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destinació dels immobles, per aplicació del següent quadre de tarifes:

EPÍGRAF DESCRIPCIÓ Import €
1 Per cada habitatge 33,00
2 Hotels, hostals, fondes, pensions i similars 138,00
3 Restaurants
a) D’1 i 2 forquetes 288,00
b) De 3 i 4 forquetes 488,00
4 Bars, cafeteries, gelateries, xocolateries i similars
a) De menys de 100 m2 138,00
b) De més de 100 m2 188,00
5 Discoteques, sales de festa, bingos i similars 988,00.
6 Comerços
a) Establiments d’alimentació, inclosos supermercats, comestibles, carnisseries, peixateries, fruiteries, botigues de verdures i similars
a.1 De menys de 120 m2 113,00
a.2 De 120 a 200 m2 188,00
a.3 De 201 a 300 m2 288,00
a.4 De 301 a 400 m2 488,00
a.5 De 401 a 1000 m2 988,00.
a.6 De més de 1000 m2 2.988,00.
b) Altres comerços
b.1 De menys de 120 m2 88,00
b.2 De 120 a 200 m2 138,00
b.3 De 201 a 300 m2 188,00
b.4 De 301 a 400 m2 288,00
b.5 De 401 a 1000 m2 488,00
b.6 De més de 1000 m2 988,00.
7 a) Centres d’ensenyament reglat (excepte guarderies i ensenyament d’educació infantil) 488,00
8 Serveis sanitaris
a) Clíniques d’estomatologia i odontològiques 238,00
b) Centres sanitaris 488,00
c) Clíniques veterinàries 188,00
9 Establiments bancaris, caixes, institucions financeres i similars 988,00.
10 Altres locals industrials o mercantils, professionals i de serveis
a) Industrials de menys de 500 Kw com a element tributari del IAE 288,00
b) Industrials de 501 a 1000 Kw com a element tributari del IAE 988,00.
c) Industrials de més de 1000 Kw com a element tributari del IAE 1.988,00.
d) Mercantil, professional i de serveis, no inclòs en un altre epígraf de la tarifa 48,00
11 Estació de ferrocarril 1.488,00.
12 Estacions de servei, gasolineres 488,00
13 Tallers de reparació d’automòbils
a) De menys de 120 m2 68,00
b) De 120 fins a 250 m2 88,00
c) De 251 fins a 400 m2 118,00
d) De més de 400 m2 148,00
14 Concessionaris de vehicles amb tallers
a) De menys de 500 m2 148,00
b) De 500 a 1000 m2 188,00
c) De més de 1000 m2 238,00
15

16

Locals comercials o de serveis sense activitat

Habitatges disseminats al terme municipal de Llauri

33,00

70,00

Sobre l’actual tarifa serà d’aplicació les següents modificacions:

En l’epígraf b.6.Aquelles empreses que a la seva plantilla el 50% o més, siguen persones de Llaurí se’ls bonificarà amb el 50% de la taxa. Aquelles empreses que a la seva plantilla el 25% o mes, siguen persones de Llauri se’ls bonificarà amb el 25% de la taxa.

ARTICLE 6é.

S’estableix una reducció de 10 €, per a les persones que ostenten la condició de jubilats i pensionistes majors de 65 anys complits l’1 de Gener de l’exercici de l’exacció, respecte dels immobles que constitueixen l’habitatge habitual.

Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit a l’Ajuntament abans del 10 de Març en el primer any de la seva imposició.

ARTICULE 7é. BONIFICACIÓ

1º. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota a favor dels subjectes passius en el cas de vivendes disseminades.

S’entendrà per vivendes disseminades:

 • Les no qualificades en els anteriors epígrafs.
 • Les que no siguen destinades a vivenda ni habitades amb caràcter habitual.
 • Aquelles en que el subjecte passiu del mateix, siga a la vegada subjecte passiu d’un immoble qualificat a aquestos efectes com a vivenda dintre del casc urbà.

ARTICLE 8é. PERÍODE IMPOSITIU I IMPORT

El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’alta en la prestació del servei. En aquest cas bastarà des de la data de començament de prestació del servei fins al final de l’any natural.

ARTICLE 9é. NORMES DE GESTIÓ

Anualment es formarà el Padró per a l’exacció i la llista cobratòria que en resulte, conformement a la qual s’expediran els rebuts talonaris per al cobrament dels drets d’aquesta taxa. Les quotes es recaptaran per anualitat completa.

Les declaracions d’alta dels subjectes passius tindran efecte dins del mateix exercici en què es produïsca l’import. La quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a acabar l’any, inclòs aquell en què es produeix l’alta.

Si no es formula la sol·licitud d’alta en el servei, l’Ajuntament podrà donar d’alta l’ofici quan es tinga coneixement de la prestació del servei en els diferents locals.

Les declaracions de baixes, i també de variacions, hauran de presentar-se dins de l’any en què s’operen els fets que la produïsquen i tindran els efectes fiscals a partir del dia primer de l’exercici immediat següent.

Les quotes haurien de ser ingressades en període voluntari dins del termini que s’establisca anualment al moment d’aprovar el padró de la taxa, que no serà inferior a dos mesos. Les quotes que no s’hagen satisfet dins del període voluntari seran exigides per mitjà de constrenyiment segons el que disposa el Reglament General de recaptació.

ARTICLE 10é. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, com també a les sancions que hi corresponguen en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018, i estarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.