Nota Legal

Nota legal i condicions d’ús

LLIJA AMB DETENIMENT ESTES CONDICIONS ABANS D’UTILITZAR ESTE LLOC WEB. LA SEUA UTILITZACIÓ S’ENTENDRÀ COM UNA ACCEPTACIÓ D’ESTES CONDICIONS. NO UTILITZE ESTE LLOC WEB EN EL CAS QUE NO ACCEPTE LES DITES CONDICIONS

  1. Dades identificatives

LLAURI.ORG es un domini en Internet de la titularitat de l’Excm. Ajuntament de Llaurí, amb CIF núm. P4615700D i domicili social al C/ La Font nº2 – 46613 LlAURÍ. 

  1. Objecte i àmbit d’aplicació

Estes són les condicions generals que tenen com a objecte regular l’accés, la navegació i l’ús dels llocs web sota el domini LLAURI.ORG, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent, d’ara endavant, per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S’entendrà que l’accés o utilització de LLAURI.ORG per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que l’Excm. Ajuntament de Llaurí tinga publicades en cada moment. En este sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i les activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en LLAURI.ORG

Independentment d’estes condicions generals, l’Excm. Ajuntament de Llaurí podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contractació de serveis específics oferits als usuaris a través del LLAURI.ORG. Així mateix, a través del LLAURI.ORG, l’Excm. Ajuntament de Llaurí podrà habilitar terceres entitats perquè publiciten o presten els seus serveis. En estos casos, l’Excm. Ajuntament de Llaurí no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’ells.

  1. Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Llaurí s’efectua de forma anònima.

Solament en el cas d’accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Estes dades s’incorporaran als fitxers corresponents de l’Ajuntament de Llauríi es tractaran d’acord amb la regulació que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i la resta de disposicions d’aplicació.

Les dades sol·licitades únicament seran objecte de cessió, si pertoca, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la citada LOPD.

Les persones les dades personals de les quals consten en algun fitxer de l’Ajuntament de Llaurí podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de no conéixer este òrgan, la sol·licitud s’adreçarà al Server d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Llaurí (carrer la Font , 46613 Llaurí,  València).

  1. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels dits drets per part de l’Excm. Ajuntament de Llaurí.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts inclusos en LLAURI.ORG sense citar-ne l’origen i sense sol·licitar autorització expressa i per escrit de l’Excm. Ajuntament de Llaurí o, si pertoca, del titular dels drets a què corresponga.

Així mateix, es prohibeix la modificació dels materials d’este Lloc de cap manera, comunicació pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització d’estos amb finalitats col·lectives o lucratives.

  1. Ús del lloc Web

L’Excm. Ajuntament de Llaurí l’autoritza a veure i descarregar els continguts inclusos en LLAURI.ORG.
Condicions d’accessibilitat del Lloc Web:

Optimitzat per als navegadors Internet Explorer 8.0 i Mozilla Firefox 3.0 o versions superiors.

La resolució mínima recomanada és de 1024×768 píxels.

Complix les recomanacions d’accessibilitat WAI (Web Accessibility Initiative) del consorci Web (W3C).

  1. Clàusula d’exempció de responsabilitat

El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Llaurí pretén fomentar l’accés del públic a la informació relativa a les seues iniciatives i vetlarà per l’actualitat i exactitud de la dita informació. Així mateix, pretén corregir els errors que es detecten automàticament o s’indiquen per les diferents vies de contacte posades a disposició de la ciutadania.

L’accés a la web no implica l’obligació, per part de l’Excm. Ajuntament de Llauri, de controlar l’absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

L’Excm. Ajuntament de Llaurí no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

En tot cas, la informació i els continguts d’esta web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’administració pública, que no assumirà cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

L’Excm. Ajuntament de Llaurí no es responsabilitza de les despostes que es donen a través de les distintes adreces de correu electrònic que apareixen en este lloc web. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en estes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas puga derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant (Reial Decret 208/1996, art. 4 b).

  1. Vincles a altres llocs web

Els vincles d’este lloc a llocs web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per a l’usuari. En el cas d’utilitzar els dits vincles, s’abandonarà este lloc. El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Llaurí no ha revisat estos llocs web de tercers i no controla ni és responsable d’ells mateixos, ni del seu contingut, ni del tractament de dades que, si és el cas, es realitze en estos llocs web. En conseqüència, el lloc web de l’Excm. Ajuntament de Llaurí no es responsabilitza dels dits llocs web ni de qualsevol informació, programari o altres productes o materials inclosos en ells, o qualsevol resultat que puga obtindre’s per mitjà de la seua utilització. L’usuari serà l’únic responsable si accedix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a este lloc.

  1. Vinculació a este Lloc

Pot crear vincles a este lloc des d’altres, amb l’autorització adequada del director del lloc i sempre que es complisquen totes les lleis aplicables.

 General

El lloc web de l’Excm. Ajuntament de Llaurí pot revisar estos termes en qualsevol moment, per mitjà de l’actualització d’esta publicació. Atés el seu caràcter vinculant, l’usuari ha de visitar esta pàgina cada cert temps, a fi de revisar els termes vigents en cada moment. Els avisos o termes legals que, de forma expressa, s’indiquen en determinades pàgines d’este lloc prevaldran sobre les estipulacions previstes en estos termes.